Omgivelser

Generelle vilkår og betingelser

(Status: 31.11.2017)
 1. Generelle oplysninger
  1. Disse generelle vilkår og betingelser (GTC) gælder for alle kontrakter indgået mellem Lakegroup GmbH & Co. KG, Alte Landstraße 7, 78315 Radolfzell, repræsenteret ved Felix Küster og Christian Treutlein (i det følgende benævnt "operatøren") og dennes kontraktpartnere (i det følgende benævnt "annoncører" eller "registrerede brugere").
  2. Operatøren anerkender ikke nogen GTC, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser - med forbehold for udtrykkeligt samtykke.
  3. Operatøren er bemyndiget til at ændre disse GTC af objektivt begrundede årsager (f.eks. ændringer i retspraksis, juridisk situation, markedsforhold) og med forbehold for en rimelig opsigelsesperiode. Eksisterende brugere vil blive underrettet om dette via e-mail. Hvis den eksisterende kunde ikke gør indsigelse inden for den frist, der er angivet i meddelelsen om ændringen, anses deres samtykke til ændringen for at være givet. Meddelelsen om den påtænkte ændring af disse GTC skal henvise til fristen og konsekvenserne af indsigelsen eller undladelsen af at gøre indsigelse.
 2. Indgåelse af kontrakt udelukkende med iværksættere
  1. Registrering af en brugerkonto og opslag og reklame for forretningsområder, varer og/eller tjenester er kun tilladt for iværksættere, der handler i deres egenskab af iværksættere. En iværksætter i henhold til § 14 i den tyske civillovbog (BGB) er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet. Operatøren indgår ikke kontrakter med forbrugere. Alle priser, der er angivet for annoncering af forretninger på hjemmesiden, er eksklusive lovpligtig moms.
  2. Operatøren har til enhver tid ret til at kontrollere sine kontraktpartneres erhvervsmæssige status. Til dette formål kan operatøren i særdeleshed anmode om passende dokumentation fra kunden. Hvis kunden ikke efterkommer en sådan anmodning, eller hvis operatøren har indikationer på manglende iværksætterstatus, er operatøren berettiget til at trække sig ud af en kontrakt, der allerede er indgået.
 3. Tjenesteydelser
  1. Operatøren er en søgetjeneste og katalogudbyder og leverer en platform under internetdomænet www.wogibtswas.de (i det følgende: "Platform"), hvor handlende og tjenesteudbydere eller agenturer (i det følgende: "Annoncører") kan annoncere for en virksomhed eller individuelle forretningsgrene og de varer eller tjenester, der tilbydes der. Til dette formål kan annoncøren placere gratis og gebyrbaserede annoncer på platformen (se § 6 i disse GTC for taksterne).
  2. Operatørens tjeneste er blot en reklameplatform. I denne henseende er operatøren en portaloperatør i henhold til den tyske telemedielov. Operatøren optræder ikke som formidler eller mægler. Der indgås ingen kontrakter med forhandlernes kunder eller med andre forbrugere via platformen. Operatøren er ikke på nogen måde involveret i de kontrakter, der indgås mellem forhandleren og hans kunde som følge af annoncer. Eventuelle bestemmelser, der afviger fra dette (f.eks. affiliate-aftaler), skal aftales separat med operatøren; der er ingen ret til indgåelse af en sådan aftale.
 4. Registrering og indgåelse af kontrakt
  1. For at kunne reklamere for en virksomhed, en branche, varer eller tjenesteydelser på platformen, skal der oprettes en brugerkonto på platformen (kontraktindgåelse). Til dette formål skal de data, der anmodes om i registreringsmasken, indtastes sandfærdigt og fuldstændigt. Denne registrering udgør kun et tilbud om at indgå en kontrakt med platformens operatør. Accept af licensaftalen sker ved at aktivere brugerkontoen.
  2. En brugerkonto kan oprettes af ejeren af den virksomhed, der skal annonceres, eller af et agentur, der er bestilt af iværksættere.
  3. Det er ikke tilladt for forbrugere at registrere en brugerkonto. Operatøren forbeholder sig ret til når som helst at kontrollere de registrerede brugeres iværksætterstatus.
  4. Hvis registreringen udføres af et agentur, der har fået til opgave af iværksættere at placere tilsvarende annoncer på Internettet, er agenturet den eksklusive kontraktpartner for operatøren. Der indgås dog ingen kontrakt med agenturets kunder.
 5. Placering af annoncer
  1. Ved placering af et nyt tilbud på platformen skal annoncøren give alle obligatoriske oplysninger (f.eks. priskomponenter inklusive moms) og andre data om den respektive butik og de varer eller tjenester, der tilbydes der, fuldstændigt og sandfærdigt. I den forbindelse skal han først og fremmest sikre, at tilbuddene er placeret i overensstemmelse med det kategoriseringssystem, der praktiseres på platformen (især produktkategorier og geografiske oplysninger). Beskrivelsen skal især være tiltalende og hæderlig. Stødende reklamer, der kan afskrække kunder fra at bruge platformen generelt ved at bringe hele platformens kredit i fare (f.eks. pornografiske eller svigagtige tilbud), er ikke tilladt og kan slettes af operatøren.
  2. Ved at annoncere og uploade indhold forsikrer annoncøren, at tilbuddet opfylder de juridiske krav (f.eks. obligatoriske oplysninger), og at han har alle rettigheder til det indsendte indhold. Oprettelse af tilbud, der ikke er baseret på et reelt eksisterende objekt (lokketilbud), er forbudt.
  3. Hvis en erhvervsdrivende registrerer sig eller er registreret på platformen uden en fast placering, vil de ikke blive inkluderet i standardsøgningen.
  4. Hvis annoncen er oprettet af et bureau, garanterer bureauet, at annoncen er baseret på en tilsvarende ordre fra den respektive virksomhedsejer.
  5. Operatøren er autoriseret til at redigere listerne på platformen, hvis dette er nødvendigt for deres visning i visse browsere eller til mobilvisning.
 6. Priser, løbetid og annullering
  1. Forhandlere og tjenesteudbydere kan enten booke en gratis basisindgang eller en gebyrbaseret pakke med udvidede funktioner og tjenester. Detaljerne kan findes i pris- og servicetabellen.
  2. Pakkeprisen er uafhængig af, om annoncøren udnytter den bookede pakke fuldt ud (f.eks. maksimalt antal mulige produkter osv.). Hvis en, flere eller alle annoncørens annoncer fjernes fra platformen - uanset årsagen - forbliver operatørens krav på betaling for den allerede bookede pakke upåvirket af dette; noget andet gælder kun, hvis platformoperatøren har fjernet annoncen/annoncerne uden objektiv eller kontraktlig grund.
  3. Hver pakke booket af kunden udgør en separat kontrakt. Løbetiden for en pakke er enten en eller tolv måneder (kontraktperiode). Afbestilling inden udløbet af den aftalte periode er udelukket. Retten til ekstraordinær afbestilling forbliver upåvirket af dette.
  4. En pakke med en løbetid på tolv måneder skal afbestilles mindst en måned før udløbet af kontraktperioden. Hvis pakken ikke opsiges i god tid, vil den automatisk blive forlænget med yderligere 12 måneder efter udløbet af kontraktperioden.
  5. En pakke med en løbetid på en måned skal opsiges mindst 5 dage før kontraktperiodens udløb. Hvis pakken ikke opsiges i god tid, vil den automatisk blive forlænget med yderligere en måned ved udløbet af dens løbetid.
 7. Forpligtelser for registrerede brugere
  1. Brugere skal sikre, at deres konto kun bruges af dem selv. De skal behandle deres adgangsdata og de data, de har gemt, fortroligt og sikre, at tredjeparter ikke har adgang til deres data. Hvis brugeren groft overtræder denne forpligtelse, er han/hun ansvarlig for enhver deraf følgende skade.
  2. Brugeren er forpligtet til kun at bruge platformen til det tilsigtede formål (reklame for forretningsbrancher, produkter og tjenester) og til at overholde alle kontraktlige og lovmæssige bestemmelser, når han bruger platformen. Enhver brug ud over formålet med brugerforholdet er forbudt. I særdeleshed er det forbudt for brugeren at
   • At reklamere for tilbud med falske eller vildledende oplysninger;
   • at annoncere tilbud, der kan krænke tredjeparts rettigheder (f.eks. ophavsret, personlige rettigheder eller varemærkerettigheder);
   • at offentliggøre tilbud, der overtræder gældende lovgivning;
   • reklamere for umoralske, obskøne, pornografiske eller radikale tilbud;
   • chikanere eller true andre personer eller krænke tredjeparts rettigheder;
   • sende beskeder til andre brugere med et andet formål end kommunikation;
   • at tappe data fra platformen til deres egne kommercielle formål.
  3. Annoncøren er forpligtet til til enhver tid at holde de data, der gives ved registreringen, opdaterede og til at afstå fra at overtræde disse GTC og gældende lov.
  4. Annoncøren er forpligtet til at holde sine tilbud opdaterede og til straks at deaktivere dem, hvis de tilbudte varer/tjenester ikke længere er tilgængelige, eller forretningsgrenen ikke længere eksisterer.
  5. Overtrædelser kan føre til midlertidig blokering og - i tilfælde af alvorlige overtrædelser - til annullering af kontoen.
 8. Kundeanmeldelser og kundeinformationssystem
  1. Operatøren forsyner brugerne af platformen med et kundevurderings- og kundeinformationssystem. Brugere af platformen (forbrugere) kan bedømme individuelle butikker eller filialer (ratingsystem) eller komme med forslag til varer og markere varer, der er / var tilgængelige eller ikke længere tilgængelige i butikkerne (kundeinformationssystem). Ved at registrere sig accepterer registrerede detailhandlere at blive bedømt eller beskrevet af brugere inden for rammerne af disse systemer.
  2. Operatøren kontrollerer ikke det indhold, der offentliggøres af brugerne inden for kundeinformations- og evalueringssystemerne, og er kun ansvarlig for dette inden for rammerne af sit lovbestemte portaloperatøransvar.
 9. Brugsrettigheder til offentliggjort indhold
  1. Ved at offentliggøre indhold på platformen (med undtagelse af firmalogoer eller lignende beskyttet branding) giver annoncøren operatøren en gratis, enkel ret til at bruge det offentliggjorte indhold, ubegrænset med hensyn til plads, tid og indhold. Operatøren har især tilladelse til at reproducere, distribuere og redigere opslåede værker, produktdata, produktbeskrivelser, produktbilleder eller anden produktinformation eller dele heraf og til at bruge og reproducere dem til reklameformål inden for og uden for platformen. Operatøren har også tilladelse til at bruge det indhold, der er lagt ud af detailhandlere, helt, delvist og redigeret eller uredigeret som en del af andre detailhandleres tilbud (f.eks. til at beskrive lignende produkter eller produktkategorier) eller til at tillade andre detailhandlere, der er registreret på platformen, at bruge dette indhold som en del af deres tilbud på platformen. Disse rettigheder fortsætter med at eksistere, selv om annoncøren har fjernet de relevante tilbud fra platformen, opsagt kontrakten med operatøren og/eller trækker sig fra platformen.
  2. Operatøren skal sikre, at han er autoriseret og i stand til at overføre de førnævnte rettigheder, og at der ikke findes modstridende tredjepartsrettigheder.
  3. Desuden giver annoncøren operatøren ret til at bruge det opslåede indhold eller dele deraf (også i forbindelse med andre værker) til at reklamere for operatørens tjenester på platformen, på tredjepartswebsteder, sociale medieportaler og i alle andre tilgængelige medier. Annoncøren giver platformoperatøren alle brugsrettigheder, der kræves til dette formål.
  4. Annoncøren forsikrer, at han er autoriseret til at bruge det annoncerede indhold til udførelsen af denne kontrakt, og at der ikke er nogen tredjepartsrettigheder, der er i konflikt med den kontraktlige brug. Hvis annoncøren ikke selv er indehaver af de nødvendige rettigheder til det opslåede indhold, skal han sikre, at rettighedsindehaveren tillader brugen af værkerne på den måde, der er angivet i kontrakten.
 10. Ansvar, garanti og skadesløsholdelse
  1. Operatøren hæfter over for annoncøren for alle kontraktlige, kvasikontraktlige og lovbestemte krav, herunder erstatningskrav uden for kontrakt, for skader og godtgørelse af udgifter på ethvert juridisk grundlag uden begrænsning i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, lemmer eller helbred, på grundlag af et garantiløfte, medmindre andet er reguleret i denne henseende, eller på grundlag af obligatorisk ansvar (f.eks. i henhold til produktansvarsloven).
  2. Hvis operatøren uagtsomt misligholder en væsentlig kontraktlig forpligtelse, er ansvaret begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, medmindre der gælder et ubegrænset ansvar i overensstemmelse med dette afsnit. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, som kontrakten pålægger operatøren i henhold til dens indhold for at opnå formålet med kontrakten, hvis opfyldelse i første omgang gør den korrekte udførelse af kontrakten mulig, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på.
  3. Ovenstående ansvarsregler gælder også med hensyn til operatørens ansvar for sine stedfortrædende agenter og juridiske repræsentanter.
  4. Den respektive annoncør er ansvarlig for indholdet af individuelle tilbud i enhver henseende. Operatøren kontrollerer ikke tilbuddene for korrekthed, aktualitet og / eller for mulige overtrædelser af loven. Operatøren er kun ansvarlig over for tredjeparter inden for rammerne af sit lovbestemte portaloperatøransvar. Annoncøren skal holde operatøren skadesløs for eventuelle krav fra tredjepart - herunder omkostningerne til juridisk forsvar i deres lovbestemte beløb - der gøres gældende over for operatøren på grund af ulovlige handlinger fra annoncørens side. Dette gælder især i tilfælde af brug uden den nødvendige tilladelse fra rettighedshaveren.
  5. Operatøren påtager sig intet ansvar for portalens konstante tilgængelighed og tilgængelighed.
 11. Databeskyttelse
   Operatøren
  1. behandler annoncørernes personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser. Data videregives ikke uden annoncørens udtrykkelige samtykke, eller videregives kun inden for rammerne af den nødvendige behandling af kontrakten.
  2. Yderligere
  3. detaljer kan findes i operatørens privatlivspolitik
  4. .
 12. Klausul om adskillelighed
  1. Hvis enkelte bestemmelser i disse GTC er eller bliver ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse GTC. Den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse skal erstattes af en gyldig og gennemførlig bestemmelse, hvis virkninger kommer tættest på det økonomiske mål, der forfølges af de kontraherende parter med den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse. Ovenstående bestemmelser gælder tilsvarende i tilfælde af, at kontrakten viser sig at være ufuldstændig.
 13. Afsluttende bestemmelser
  1. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse under udelukkelse af FN's konvention om aftaler om internationale køb, for så vidt dette lovvalg ikke medfører, at en forbruger fratages ufravigelige forbrugerbeskyttelsesstandarder.
  2. Hvis aftaleparterne er erhvervsdrivende, er retten på vores hjemsted i Radolfzell am Bodensee kompetent, medmindre der er fastlagt et eksklusivt værneting for tvisten. Dette gælder også, hvis kunden ikke har bopæl inden for Den Europæiske Union.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Alle mærkenavne og varemærker tilhører deres respektive ejere. Alle oplysninger er uden garanti. Status 21.06.2024 14:17:17

OP

Vælg dit land og sprog

This page also exists in your language! english english | Close x